Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA
ENERJİ YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK


Resmî Gazete : 17.04.2009/27203

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması ve çevrenin korunması için enerji kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla enerji yöneticisi görevlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Enerji yöneticisi: Endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi veya eğitim-etüt-proje sertifikasına sahip ve bakanlığa bağlı okullarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu olan kişiyi,

c) Enerji yöneticisi sertifikası: Enerji yöneticisi hizmetlerinin verilebileceğini gösteren belgeyi,

ç) Genel Müdürlük: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünü,

d) Kanun: 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununu,

e) Kurul: Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunu,

f) Şirket: Yönetmelik çerçevesinde Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar ile yaptıkları yetkilendirme anlaşması çerçevesinde, enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere yetki belgesi verilen enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini,

g) Yetkilendirilmiş kurumlar: Yönetmelik çerçevesinde düzenlenen yetkilendirme anlaşması çerçevesinde eğitim, yetkilendirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlük tarafından Kurul onayı ile yetkilendirilen meslek odalarını ve üniversiteleri,

ğ) Yönetmelik: 25/10/2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliği

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Okullarda Enerji Yönetimi ve Enerji Yöneticisi

Enerji yöneticilerinin belirlenmesi ve sertifikalandırılması

MADDE 5 – (1) Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde enerji yöneticisi olarak görevlendirilecek ve enerji yöneticisi sertifikası almak üzere eğitim programlarına katılacak olanlar halen Bakanlık kadrolarında görev yapanlar arasından Bakanlıkça belirlenir.

(2) Bu belirlemede mühendislik alanında eğitim görmüş olanlara öncelik verilmek suretiyle teknik eğitim fakültelerinin elektrik veya elektrik-elektronik, makine bölümlerinde lisans eğitimi almış olanlar arasından belirlenir ve bu kişilerin sertifikalandırılmaları amacıyla Yönetmelik çerçevesinde yürütülen enerji yöneticisi eğitimlerine katılımı sağlanır.

Görevlendirme

MADDE 6 – (1) İl ve ilçelerde görevlendirilecek enerji yöneticilerinin sayısı ve sorumluluk bölgeleri gibi kriterler valiliklerce belirlenir ve uygun görüş alınmak üzere Genel Müdürlüğe sunulur.

(2) Valilikler tarafından belirlenen kriterlerde Genel Müdürlüğün istediği değişiklikler valilikler tarafından yerine getirilir.

(3) Genel Müdürlük tarafından uygun görüş bildirilen kriterler çerçevesinde il ve ilçelerde görevlendirmeler valiliklerce yapılır ve Yönetmeliğe uygun olarak Genel Müdürlüğe bildirilir.

(4) Enerji yöneticisi görevlendirilmesine ilişkin kriterler valiliklerce ve Genel Müdürlük işbirliği ile her beş yılda bir gözden geçirilir.

Enerji yöneticisinin görevleri

MADDE 7 – (1) Okullardan sorumlu olarak görevlendirilen enerji yöneticileri Yönetmelik ile belirlenen enerji yönetimi ile ilgili görev, sorumluluk ve faaliyetlerin yanı sıra konuyla ilgili valiliklerce verilecek diğer görevleri de yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet alımı

MADDE 8 – (1) 6 ncı maddeye göre Bakanlık personeli arasından enerji yöneticisi görevlendirilememesi durumunda, 7 nci madde kapsamındaki iş ve işlemler, enerji yöneticilerinden veya Kanun kapsamında yetkilendirilen şirketlerden hizmet alımı yöntemiyle karşılanır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Hukuk Masası

Temmuz 09, 2015 846

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN GÖRÜŞÜ YANLIŞ ANLAŞILIYOR

MEB Hukuk Müşavirliğinin okul müdürleri ile ilgili İDDK kararı sonrası göreve iadeleri hakkındaki görüşünü paylaşmıştık. Yazıdan hemen sonra gelen dönütler göstermiştir ki konu tam olarak…
Kasım 16, 2014 1170

Milli Eğitim Temel Kanunu (1739)

5101 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) Kanun Numarası : 1739 Kabul Tarihi : 14/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2342 * * *…
Haziran 21, 2014 1245

Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDAENERJİ YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmî Gazete : 17.04.2009/27203 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu…
Haziran 21, 2014 2417

Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik