Hata
  • JUser: :_load: 219 kimlikli kullanıcı yüklenemiyor.

Norm Fazlası Atamaları

Öğeyi Oyla
(0 oy)

2014 Yılı Norm Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme İşlemleri

NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ
I. İLGİLİ MEVZUAT
Bu kılavuz Ankara ilindeki norm fazlası öğretmenlerin başvuru ve atanma işlemlerini kapsamaktadır.
Yer Değiştirmelerde aşağıdaki mevzuat hükümleri esas alınacaktır.
a) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27573_0.html
b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm
Kadrolarına İlişkin Yönetmelik. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/83.html
c) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel
Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin
Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik. http://mevzuat.gov.tr/html/27790_0.html
d) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 9 Sayılı Kararı.
http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_çizelge.pdf
II. İLKELER
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde;
1) Eğitim Kurumlarında, atama yapılacak alanlarda norm açığının bulunması,
2) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41.maddesinin
uygulanması,
3) Hizmet puanı hesaplanmasında, başvuruların son gününün esas alınması gerekmektedir.
III. GENEL AÇIKLAMALAR
1. Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri; Müdürlüğümüz Bilişim Sistemleri (
http://ankara.meb.gov.tr/net/Bilişim-Sistemleri ) ‘ne yansıtılacak olan eğitim kurumlarından
tercih edebilecekleri 5 eğitim kurumu dikkate alınarak, Ankara Valiliğince (İl Milli Eğitim
Müdürlüğü) hizmet puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.
2. Öğretmenlerin başvuru işlemleri, çalışma takviminde belirtilen süreler içerisinde elektronik
ortamda yapılacaktır.
3. Başvuru işlemleri üç aşamalı olarak yapılacak olup;
a- 1. Aşamada; öğretmenler öncelikle kadrosunun bulunduğu ilçe içerisindeki eğitim
kurumlarını tercih edebileceklerdir.
b- 2. Aşamada; birinci aşamada atanamayan öğretmenler ile başvuruda bulunmayan
öğretmenler, görev yaptığı ilçenin bulunduğu sınıf ile alt sınıf içerisinde bulunan
ilçelerimizde boş kalan eğitim kurumlarından en fazla 5 tercihte bulunabileceklerdir. (A
sınıfı ilçede görev yapan öğretmen A, B, C ve D sınıfı ilçelerden, B sınıfı ilçede görev yapan
öğretmen B, C ve D sınıfı ilçelerden, C sınıfı ilçelerde görev yapan öğretmen C ve D sınıfı
ilçelerden, D sınıfı ilçede görev yapan öğretmen ise sadece D sınıfı ilçelerden tercih
edebileceklerdir.)
c- 3. Aşamada; 1. ve 2. aşamada başvuru yapmayan, başvuru yaptığı halde atanamayan
öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumunun bulunduğu ilçenin sınıfında (A,B,C ve D
sınıfı) boş kalan eğitim kurumlarına re’sen atanacaklardır.4. A, B ve C sınıfı ilçelerde görev yapan zorunlu hizmet yükümlüsü olan ve norm kadro fazlası
konumunda bulunan öğretmenler sadece 4, 5 ve 6. Hizmet alanı okullarımızı tercih
edebileceklerdir.
5. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinde görev yapanlardan;
a- Bu tür okullara, yazılı sınav sonucu veya ilgili mevzuat gereği atanarak halen görev yapan
öğretmenler aynı türde norm açığı bulunan eğitim kurumlarını,
b- Yazılı sınav sonucu veya ilgili mevzuatla atanmayan öğretmenler ise norm açığı bulunan
normal türdeki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
c- Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinden ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi
öğretmenliği bölümü mezunları, ilkokullar ile ortaokulları tercih edebileceklerdir.
d- Bilişim teknolojileri öğretmenlerinden matematik-bilgisayar, istatistik-bilgisayar bilimleri,
bilgisayar teknolojisi/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve öğretim
teknolojileri öğretmenliği ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları ise, mesleki ve teknik
liseleri tercih edemeyecektir.
6. Norm kadro fazlası olup, görev yaptığı ilçede veya istekte bulunduğu ilçede alanında kontenjan
bulunmayan öğretmenler, kendi kurumlarında görev yapmaya devam edeceklerdir.
7. Haklarında yapılan soruşturma sonucu istekleri dışında görev yerleri idari tasarrufla değiştirilen
öğretmenler, 3 yıl geçmedikçe;
a- Aynı ilçe içinde görev yeri değişenler, daha önce görev yaptığı eğitim kurumuna,
b- İl içinde görev yeri değişenler, daha önce görev yaptığı ilçeye, atanma talebinde
bulunamayacaktır.
8. Norm fazlası tespiti yapılmış personel listesinde başvuru işlemleri başladıktan sonra değişiklik
yapılmayacaktır.
9. Başvurular elektronik ortamda yapılacak olup, bunun haricinde (dilekçe ve posta yoluyla)
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
10. Gerekli şartları taşımadan, asılsız ve gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle yapılan başvurular geçersiz
sayılacaktır.
11. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile çalışma takviminde belirtilen iş ve işlemleri
tam ve zamanında yapmayan okul ve ilçe yöneticileri ile sorumlu personeller hakkında yasal
işlem yapılacaktır.
12. Norm kadro fazlası olarak görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal
edilmeyecektir.
13. Bakanlığımızca herhangi bir atama ya da yer değiştirme takvimi yayınlanması veya mevzuat
değişikliği olması durumunda, norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal
edilebilir veya ertelenebilir.
IV. BİLGİLERİN KONTROL EDİLMESİ.
Öğretmene ait bilgilerin (kimlik bilgileri, hizmet puanı, Bakanlık atama alanı, geçici görevlendirme kaydı
ve norm kadro fazlası olup olmadığına ilişkin) kontrol edilerek, yanlışlık varsa belgeye dayalı olarak
düzeltilmesinden, öğretmen, eğitim kurumu yöneticileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri
müteselsilen sorumludur.V. TERCİHLER
Öğretmenler;
1. I. Aşamada sadece görev yaptığı ilçede öğretmen ihtiyacı bulunan okullarımızdan en fazla 5
tercihte bulunabileceklerdir.
2. II.Aşamada ise görev yaptığı ilçenin bulunduğu sınıf ile alt sınıf içerisinde bulunan
ilçelerimizde boş kalan eğitim kurumlarından en fazla 5 tercihte bulunabileceklerdir. (A sınıfı
ilçede görev yapan öğretmen A, B, C ve D sınıfı ilçelerden, B sınıfı ilçede görev yapan öğretmen
B, C ve D sınıfı ilçelerden, C sınıfı ilçelerde görev yapan öğretmen C ve D sınıfı ilçelerden, D sınıfı
ilçede görev yapan öğretmen ise sadece D sınıfı ilçelerden tercih edebileceklerdir.)
3. İlimize bağlı ilçelerin sınıfını gösterir liste kılavuzun EK-1 sayfasında yayınlanmıştır.
VI. BAŞVURUDA YAPILACAK İŞLEMLER
Öğretmenler yer değiştirme takviminde belirtilen süre içerisinde;
1. Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumundan temin edecekleri kullanıcı adı ve şifre ile
http://ankara.meb.gov.tr/net/Bilişim-Sistemleri adresine giriş yaparak, Başvuru İşlemleri
Modülünden 2014 Yılı Norm Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Başvurusu menüsünden
elektronik başvuru formunu dolduracaklardır.
2. Başvuru formunun çıktısını alarak, en geç ertesi günü (başvuruların son günü başvuru yapanlar
aynı gün) ilgili eğitim kurumu müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.
3. Başvurularının kurum, ilçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanıp, onaylanmadığını başvuru
ekranından takip etmelidir.
VII. KURUM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER.
1. Eğitim kurumundaki norm fazlası öğretmenleri Bilişim Sistemleri (
http://ankara.meb.gov.tr/net/Bilişim-Sistemleri ) - Norm / Şifre İşlemleri Modülü ‘nden
belirlemek, modül üzerinden onaylamak, çıktısını alarak imzalamak, imzalı çıktıyı ilçe milli
eğitim müdürlüğüne göndermek.
2. Bilişim Sistemleri - Norm / Şifre İşlemleri Modülü ‘nde yayınlanan eğitim kurumundaki ihtiyaç
listesini kontrol etmek, modül üzerinden onaylamak ve çıktısını alarak imzalamak, ihtiyaç
listesinde hata var ise gerekli belgelerle birlikte ilçe milli eğitim müdürlüğüne düzelttirmek,
kontrol sonucu imzalanan çıktıyı ilçe milli eğitim müdürlüğüne göndermek.
3. Müdürlüğümüzinternet sitesinde ( http://ankara.meb.gov.tr) yayınlanacak olan “Norm Fazlası
Öğretmenlerin Yer Değiştirme Kılavuzu” nu, imza karşılığı norm fazlası öğretmenlere
(Bakanlığımız Merkez ve taşra teşkilatı ile diğer eğitim kurumlarında görevli bulunan
öğretmenler dahil) duyurmak.
4. MEBBİS – Özlük modülü üzerinden öğretmenlerin hizmet puanlarını hesaplatarak,
düzenlenecek olan tebellüğ belgesini, istenildiğinde Müdürlüğümüze gönderilmek üzere özlük
dosyasına koymak.
5. Bilişim Sistemleri şifresi olmayan Okul/Kurum personeline tutanak karşılığı Bilişim Sistemleri
şifresini vermek.6. Başvuruda bulunan öğretmenlerin, başvuru evraklarını teslim alarak, gerekli bilgiler kontrol
edildikten sonra uygun olan başvurunun Bilişim Sistemleri (
http://ankara.meb.gov.tr/net/Bilişim-Sistemleri ) - Başvuru İşlemleri Modülünden
onaylanarak, evrakların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
7. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ayrılma/başlama işlemlerini, yer değiştirme takviminde
belirtilen süreler içerisinde yapmak.
VIII. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER.
1. Norm Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Kılavuzu’nu, eğitim kurumu müdürlüklerine
duyurmak.
2. Yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerin bilgilerinin kontrol edilmesi, varsa eksik ve
yanlış bilgilerin düzeltilmesini sağlamak.
3. Eğitim kurumu müdürlüklerince norm fazlası olarak belirlenen öğretmenlerin listesinin bilişim
şifresi ile giriş yaparak http://ankara.meb.gov.tr/net/Bilişim-Sistemleri adresinden Başvuru
İşlemleri Modülünden onaylamak.
4. Eğitim kurumu müdürlüklerince kontrol edilen ihtiyaç listesinin bilişim şifresi ile giriş yaparak
http://ankara.meb.gov.tr/net/Bilişim-Sistemleri adresinden Başvuru İşlemleri Modülünden
onaylamak.
5. İhtiyaç listesi ile ilgili eğitim kurumlarından gelen hataların varsa eksik ve yanlış bilgilerin
düzeltilmesini sağlamak.
6. Eğitim kurumu müdürlüklerinden gelen başvuruları incelemek ve uygun başvuruları
onaylamak, istenildiğinde gönderilmek üzere muhafaza etmek,
7. Gerekli şartları taşımaması, bilgi ve belgelerinde eksiklik olması nedeniyle reddedilen
başvuruları gerekçeleri belirtilerek, ilgili öğretmene duyurulmak üzere kurum müdürlüklerine
iade etmek.
IX. KILAVUZDA YER ALMAYAN HUSUSLAR
1. İş bu kılavuzda yer almayan hususlar oluşması halinde ilgili mevzuat hükümlerinden
yararlanılacaktır.
2. Kılavuz ve ekleri ile ilgili güncellemeler resmi internet sitemizden takip edilecektir.İ

Son Düzenlenme

Duyurular

Temmuz 19, 2019 980

ÜYEMİZ MUSTAFA ŞAHİN EMEKLİ OLDU.

MUSTAFA ŞAHİN HOCAMIZ EMEKLİ OLMUŞTUR. Sendikamızın kuruluşundan beri Üyemiz olan, Sendikamızın faaliyetlerinde herzaman yanımızda olan güzel-gayretli insan ; Ankara Etimesgut Ülkü-Ahmet Durusoy…
Temmuz 17, 2018 1716

2018 yılı Memur Maaşlarının Hesaplanmasına Esas Veriler

Kamu kurumlarında çalışan memurların maaşlarının hesaplanmasına esas katsayılar, harcırahlar ve gelir vergisi oranları ile ilgili bilgiler bu bölümde bulunmaktadır. 01/07/2018 ila 31/12/2018…
Default Image
Temmuz 17, 2018 1242

2018 yılı Memur Maaşlarının Hesaplanmasına Esas Veriler

Kamu kurumlarında çalışan memurların maaşlarının hesaplanmasına esas katsayılar, harcırahlar ve gelir vergisi oranları ile ilgili bilgiler bu bölümde bulunmaktadır. 01/07/2018 ila 31/12/2018…
Haziran 25, 2018 1350

Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliği neler getiriyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, 21.6.2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. ?Yönetmelikte öğretmen tanımı…
Nisan 09, 2018 1201

DENETLEME KURULU BAŞKANIMIZ RAŞİT BOZOK AMELİYAT OLDU

DENETLEME KURULU BAŞKANIMIZ RAŞİT BOZOK AMELİYAT OLDU Geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı Ameliyat olarak eski sağlığına dönen Denetim Kurulu Başkanımız Sayın Raşit Bozok'a BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN…
Kasım 11, 2017 1109

Öğretmen Performans Notuna Yargıdan İptal Kaynak: Öğretmen Performans Notuna Yargıdan İptal

Bir Kamu görevlileri sendikası tarafından, çalıştığı eğitim kurumunun müdürü tarafından eğitim-öğretim yılı sonunda hakkında yapılan performans değerlendirmesinde 73 puan alan üyesi adına…
Eylül 26, 2017 4511

Memurun, görev yaptığı ilde ikamet etmesi zorunlu mudur?

Devlet memurlarının, görev yaptığı il sınırları içinde oturma zorunluluğu var mı? 6245 sayılı Harcırah Kanununun "Tarifler" başlıklı 3. maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekildedir. "Memuriyet mahalli:…
Eylül 23, 2017 1356

Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Genelgesi

Özel eğitim sınıfındaki öğrenciler ile tam zamanlı kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin velisinin yazılı talebi doğrultusunda bir defaya mahsus sınıf tekrarı yaptırılabileceği açıklanırken sınıf…
Kasım 24, 2016 1464

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz´ın 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, gelecek nesillerimizi yetiştirmek için, özveriyle çalışan, tüm öğretmenlerimizin…
Default Image
Kasım 24, 2016 1996

2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında Okutulacak İlk ve Ortaöğretim Ders Kitapları

2016-2017 DERS KİTAPLARI Pamuk Şekerim 1 Eğitim Aracı BAKANLIK Pamuk Şekerim 2 Eğitim Aracı BAKANLIK Çevre Eğitimi Öğretim Materyali (Seçmeli) BAKANLIK Hukuk ve Adalet Öğretim Materyali (Seçmeli)…
Default Image
Kasım 24, 2016 1559

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Bölge Ödülüne Layık Görülen Çalışmalar

Eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve paylaşımının sağlanması amacıyla yürütülen “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” ne 2015-2016 eğitim…
Default Image
Kasım 24, 2016 1478

TEOG

I.Dönem Merkezi Ortak Sınav'ın soru, cevap ve çözüm videoları bugün saat 14.00’ten itibaren http://www.eba.gov.tr'de yayımlanacaktır.
Default Image
Kasım 02, 2016 3760

GENEL KURUL İLANI

Bağımsız Eğitim,Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası (BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN) 2’nci Olağan Genel Kurulu Toplantısı 18-19 Kasım 2016 tarihinde Saat:14:00 de Kızılbey Sk. 3. Vakıflar İş…
Eylül 01, 2016 1749

MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 - 2017EĞİTİMÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO YAPILACAK İŞ TARİHİ 1. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması 01 Eylül 2016Perşembe 2.…
Default Image
Ağustos 09, 2016 1686

KURUMSAL ADIMIZ HAKKINDA

TÜM İL VE İLÇE TEMSİLCİLERİNİN DİKKATİNE...! Çeşitli ortamlarda sendikamız kısa adının farklı şekillerde kısaltma yapılarak kullanıldığı görülmüştür. Sendikamızın kurumsal hüviyet kazanması…
Nisan 10, 2016 2211

ÖĞRETMENLER DİKKAT..! MEBBİS BİLGİLERİNİZİ KONTROL EDİN

MEBBİS BİLGİLERİNİZİ KONTROL EDİN 17 Nisan 2015 tarih ve sayılı 29329 sayılı atama ve yer değiştirme yönetmeliği aday öğretmenler için atama durumlarında yeni bir sayfa açarken, mevcut…
Mart 24, 2016 2038

Sendikamıza üye olmaya bekliyoruz...

HİÇBİR SİYASİ PARTİYİ DESTEKLEMİYORUZ Milli Eğitimde, Üniversitelerde, YÖK ve KYK’nda olan ünvanı ne olursa olsun bütün memurların tamamın Bağımsız Eğitim-Sen’e üye olabileceğini söyleyen Genel…
Mart 15, 2016 2572

19 – 20 Mart 2016 tarihinde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi-Mesleki Açık Öğretim Lisesi Ve Açık Öğretim Ortaokulu Sınavında Dikkat Edilecek Hususlar

Milli Eğitim Bakanlığı tüm illere,19-20 Mart tarihinde yapılacak olan sınavları ve oturum sayılarını yazarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda e-mail gönderdi. Genel…
Mart 15, 2016 1720

Aile yardımı beyannamesi doldururken dikkat edilecek önemli hususlar.

Devlet Memurlarının çocukları için ödenen aile yardımıödeneğinin verilemeyeceği haller; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 206'ncı maddesinde; evlenen çocuklar, 25 yaşını dolduran çocuklar (25…
Şubat 10, 2016 1978

3 öğretmenlik alanında, kaynak bölümler değişti

Şubat 2016 tarihli Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR MADDE 1 - Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler…
Temmuz 09, 2015 2993

ROTASYON İPTAL DİLEKÇESİ

ROTASYON İPTAL DİLEKÇESİ Rotasyona tabii öğretmenlerimizin, görev yaptığı ilçe sınırlarında konumuma ve durumuma uygun her hangi bir eğitim kurumunda branşım ile ilgili ihtiyacın olmadığından…
Temmuz 02, 2015 12371

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişiklik yapıldı. Facebook'ta "ahlak dışı" paylaşım yapan öğrenciler için okuldan atılma cezası getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. MEB, Facebook'ta "ahlak dışı" paylaşımdan, devamsızlık nedeniyle sınıfta kalma süresinin kısalmasına ayrıca…
Mart 15, 2015 14785

SINAVLARDA GÖZETMEN VE GÖREVLİ ÖĞRETMEN ÜCRETLERİ

2014-2015 yılında yapılacak Açık Öğretim, Ehliyet, ÖSYS sınavlara katılacak öğretmenler ve akademisyelerin alacağı ücretler aşağıdadır. Anılan ücretler iban numarası ile banka hesaplarına…
Default Image
Mart 15, 2015 3204

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

1ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİSIRANOYAPILACAK İŞ TARİHİ1. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin GöreveBaşlaması01 Eylül 2014Pazartesi2. Örgün Eğitim…
Mart 15, 2015 2851

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

1ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİSIRANOYAPILACAK İŞ TARİHİ1. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin GöreveBaşlaması01 Eylül 2014Pazartesi2. Örgün Eğitim…
Aralık 03, 2014 3789

Norm Fazlası Atamaları

2014 Yılı Norm Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme İşlemleri NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİI. İLGİLİ MEVZUATBu kılavuz Ankara ilindeki norm fazlası öğretmenlerin başvuru ve…
Ekim 01, 2014 2614

Yönerge Değişikliği

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi, 23/09/2014 tarih ve 4145909 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE…
Haziran 21, 2014 5164

Öğretmenler 75 TL Eğitim-Öğretim Tazminatı Alacak

Öğretmenler, memurlara uygulanan genel zammın dışında eğitim-öğretim tazminatı olarak Temmuz ayında maaşlarını 75 TL zamlı alacak. Eğitim-öğretim tazminatları 75 lira artacak, zam 273 liraya…
Haziran 21, 2014 2970

Teknik Öğretmenlere Duyuru

3795 sayılı Kanun'un 4. maddesi gereğince hazırlanan ve 07.08.1992 tarihli ve 21308 sayılı resmi gazete’de yayımlanan "Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve…